https://pedagogium.pl/wp-content/uploads/2019/02/Unia-1024x140.png

Projekt: Ludzka Uczelnia Nauk Społecznych
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21
Okres realizacji projektu: od: 2021-11-01 do: 2023-10-31
Wartość projektu: 3.914.761,00 PLN, w tym:

  1. wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3.299.360,57 PLN
  2. wkład Budżetu Państwa: 497.957,60 PLN
  3. wkład własny Uczelni Nauk Społecznych: 117.442,83 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępności uczelni niepublicznej - Uczelni Nauk Społecznych (UNS) - dla osób z niepełnosprawnościami w okresie do 31.10.2023 r. poprzez realizację dostosowań w obszarze: struktury organizacyjnej, architektury i komunikacji, technologii wspierających, procedur, wsparcia edukacyjnego oraz podnoszenia świadomości nt. niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań, wpisujących się w ww. obszary:

  1. Dostosowanie rozwiązań organizacyjnych, aktów prawa wewnętrznego i procedur
  2. Podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni dot. specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami
  3. Rozwój narzędzi i technologii wspierających naukę
  4. Wsparcie w procesie rekrutacji i dydaktyki
  5. Zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej

Każde z tych zadań będzie realizowane w okresie realizacji projektu (24 miesiące), umożliwiając Uczelni Nauk Społecznych osiągnięcie założeń opisanych w opracowaniu przygotowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”, właściwych dla ścieżki midi, tj. osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego, zapewniającego trwałość i spójność rozwiązań.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH