bip

Uczelnia Nauk Społecznych

Studia w UNS

Wszystkie kierunki studiów realizowane w Uczelni Nauk Społecznych wspomagane są metodami i technikami kształcenia na odległość, dlatego też jesteśmy w stanie zaproponować naszym Studentom ciekawe formuły studiowania:

  • STUDIA STACJONARNE - zajęcia są realizowane podczas 15 - 18 dni zjazdowych w semestrze (wybrane soboty i niedziele)
  • STUDIA NIESTACJONARNE - zajęcia dydaktyczne są realizowane w formule 6 dni zjazdowych w semestrze (trzy zjazdy weekendowe w Łodzi)
Kształcenie na odległość to wszelkie formy wspomagania i prowadzenia procesu dydaktycznego (uczenie się, nauczanie, sprawdzanie wiedzy i umiejętności) niewymagające bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, w których wykorzystuje się technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Realizowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem ICT może przybierać różne formy, w zależności od stopnia wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość. W tym kontekście możemy wyróżnić:
  • blended learning - kształcenie komplementarne, mieszane, hybrydowe stanowiące połączenie tradycyjnego procesu dydaktycznego z kształceniem zdalnym. Sposób połączenia zajęć w strukturze kursu oraz ich zawartość i funkcje dydaktyczne mogą być dowolne i wynikać jedynie z przesłanek merytorycznych;
  • e-learning- proces dydaktyczny odbywa się w całości za pośrednictwem Internetu. Brak jest bezpośredniego kontaktu pomiędzy nauczycielem a uczącym się (wyjątek może stanowić egzamin)
  • wspomaganie/wspieranie uczenia się i nauczania metodami i technikami kształcenia na odległość - całość procesu dydaktycznego odbywa się w formie tradycyjnej (nauczyciel i uczący się spędzają wymaganą liczbę godzin na zajęciach tradycyjnych a nowoczesne metody i techniki kształcenia na odległość stanowią jedynie uzupełnienie tego procesu (bazę wiedzy lub testów sprawdzających).
W kursach komplementarnych materiały stanowią zazwyczaj uzupełnienie wiedzy przekazywanej w ramach zajęć tradycyjnych, podczas gdy w kursach odbywających się wyłącznie w Internecie stanowią główne źródło wiedzy. Każdorazowo jednak zadaniem materiałów kursu jest wspieranie studentów w samodzielnej pracy, inspirowanie do indywidualnych przemyśleń i rozwiązywania problemów.

Zasady i tryb przyjmowania na studia

Uchwała rekrutacyjna z dnia 25 marca 2017 r.
Uchwała rekrutacyjna nr 1 z dn. 14.12.2018 r.
Uchwała rekrutacyjna nr 2 z dn. 14.12.2018 r.
Uchwała rekrutacyjna nr 4 z dn. 27.04.2019 r.
Uchwała rekrutacyjna nr 5 z dn. 27.04.2019 r.

Kierunki i specjalności

pedagogika-studia_magisterskie-trening_rozwoju_jednostki_i_grupy.pdf
pedagogika-studia_magisterskie-terapia_pedagogiczna_i_wwr.pdf
pedagogika-studia_magisterskie-resocjalizacja_i_socjoterapia.pdf
pedagogika-studia_magisterskie-pedagogika_przedszkolna_i_wczesnoszkolna.pdf
pedagogika-studia_magisterskie-pedagogika_opiekunczo-wychowawcza_i_praca_z_rodzina.pdf
pedagogika-studia_magisterskie-organizacja_i_zarzadzanie_w_uslugach_spolecznych_i_edukacyjnych.pdf
pedagogika-studia_magisterskie-gerontologia_spoleczna_i_oswiatowa.pdf
pedagogika-studia_magisterskie-edukacja_zdrowotna_i_promocja_zdrowia.pdf
pedagogika-studia_magisterskie-edukacja_inkluzyjna_i_terapia_pedagogiczna.pdf.pdf
pedagogika-studia_magisterskie-doradztwo_zawodowe_i_personalne_z_elementami_coachingu.pdf
pedagogika-studia_licencjackie-trening_interpersonalny_i_mediacje.pdf
pedagogika-studia_licencjackie-terapia_pedagogiczna_i_wczesne_wspomaganie_rozwoju.pdf
pedagogika-studia_licencjackie-resocjalizacja_i_socjoterapia.pdf
pedagogika-studia_licencjackie-opieka_i_wsparcie.pdf
pedagogika-studia_licencjackie-edukacja_przedszkolna_i_wczesnoszkolna.pdf
pedagogika-studia_licencjackie-doradztwo_edukacyjno-zawodowe.pdf