Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i nasze wspólne dobro, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie uczelni. Pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego a także dostarczania dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy zdrowia!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

 

Tytuł projektu: Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej

numer projektu: RPLD.08.02.01-10-0010/19-00

W 2021 roku Uczelnia Nauk Społecznych bierze czynny udział w realizacji projektu „Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej”, którego celem jest podniesienie potencjału zawodowego osób 50+ z terenu województwa łódzkiego. Zadaniem Uczelni, w pierwszym etapie projektu, jest zdiagnozowanie u wybranej grupy osób ich możliwości doskonalenia zawodowego, opracowanie Indywidualnych Planów Działania oraz poradnictwo zawodowe dla uczestników projektu.

Główny cel projektu:

 • wzrost potencjału zawodowego 65 osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych w rozumieniu KC w woj. łódzkim (w tym 30% mieszkańców miast średnich w tym tracących funkcje społeczno- gospodarcze, a w 60% mieszkańców powiatów o stopie bezrobocia powyżej stopy dla całego woj. łódzkiego), bez zatrudnienia (35 osób biernych zawodowo i 30 osób bezrobotnych), w terminie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. w drodze zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji zawodowo- edukacyjnej w oparciu o Indywidualny Plan Działania.

Grupa docelowa:

 • Grupę docelową stanowi 65 osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych w woj. łódzkim, bez zatrudnienia, w tym:
  - 35 Kobiet, 30 Mężczyzn 
  - 35 osób biernych zawodowo i 30 osób bezrobotnych
  - min. 7 osób długotrwale bezrobotnych
  - min. 4 osoby z niepełnosprawnością
  - min. 39 osób o niskich kwalifikacjach
  - min. 39 osób zamieszkałych w powiatach o stopie bezrobocia powyżej średniej dla woj. łódzkiego
  - min. 20 mieszkańców miast średnich tracących funkcje społeczne

Działania projektu obejmują:

 • Identyfikację potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie IPD;
 • Pośrednictwo pracy / Poradnictwo zawodowe;
 • Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kompetencji lub uzyskania kwalifikacji (m.in. Opiekun osoby starszej/ niesamodzielnej lub Asystent osobisty/ Asystent osoby z niepełnosprawnościami);
 • 3-miesieczne staże zawodowe;

 

Projekt „Edukacja przyszłości” realizowany przez ICT Artur Olesiński, ul. Bieniewicka 53, 05-870 Błonie, przy współpracy z Uczelnią Nauk Społecznych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  Techniki czytania i efektywnej nauki Właściwa ścieżka pracy / Kierunek - aktywizacja