Projekt „Klucz do sukcesu” RPLD11.01.04-10-0006/17-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł szkolenia: Techniki czytania i efektywnej nauki

w ramach projektu „Klucz do sukcesu” - RPLD-11.01.04-10-0006/17-00
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi

Cały 2020 rok Uczelnia Nauk Społecznych prowadziła rozbudowane szkolenie: TECHNIKI CZYTANIA I EFEKTYWNEJ NAUKI w ramach projektu „Klucz do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Łodzi.

Pomimo przerw w ciągłości działań szkoleniowych, ze względu na okresy zamknięcia szkoły (sytuacja zagrożenia pandemicznego od 11 marca 2020 roku do 1 września 2020 roku oraz od 20 października). udało się zakończyć wszystkie działania projektowe. Dzięki owocnej współpracy ze Szkołą Pamięci Sensos podniesiono, w ramach projektu, umiejętności 146 uczniów szkoły w zakresie operowania technikami czytania i efektywnego uczenia się. Ponad to dzieci zostały wyposażone w specjalistyczne wskaźniki do efektywnego czytania, rozwinęły swoje zdolności manualne dzięki treningom z piłeczkami żonglerskimi oraz poznały techniki relaksacyjne zwiększające ich potencjał poznawczy.

Przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wykazała duże zadowolenie uczniów ze szkolenia i zrealizowanych działań.

Program szkolenia obejmował:

Efekty uczenia się

Zakres

Wymiar godzin

Wiedza:

 • zna techniki przyśpieszonego czytania;
 • zna podstawowe techniki pamięciowe;
 • zna sposoby sporządzania map myśli;
 • zna techniki relaksacyjne.

Umiejętności:

 • doskonali sztuki szybkiego czytania tekstu ze zrozumieniem;
 • potrafi sprawnie notować i wykorzystywać różne techniki zapisu i utrwalania wiedzy;
 • potrafi skutecznie się zrelaksować w celu zwiększenia swojego potencjału poznawczego.

Kompetencje społeczne:

 • potrafi dzielić się doświadczeniami z innymi uczniami;
 • stosuje dobre praktyki w zakresie realizacji różnych technik czytania i efektywnej nauki.
 1. Program nauki przyśpieszonego czytania.
 2. Program nauki technik pamięciowych.
 3. Program nauki nowoczesnego notowania.
 4. Program nauki koncentracji.

Formy szkolenia: praca w grupach, ćwiczenia, gry, zabawy

24 godziny

 

W szkoleniu udział wzięło 12 grup uczniów. W każdej zrealizowano 24-godzinny program szkolenia. W sumie zrealizowano 288 godzin zegarowych szkoleń.

Szczegółowy program szkolenia:

PROGRAM NAUKI PRZYŚPIESZONEGO CZYTANIA

 1. Pokazanie dzieciom na czym polegają techniki przyspieszonego czytania.
 2. Omówienie i eliminacja podstawowych błędów i złych nawyków czytelniczych.
 3. Przedstawienie podstawowych technik zwiększających tempo czytania.
 4. Wprowadzenie wskaźnika podczas czytania.
 5. Trening synchronizacji oka ze wskaźnikiem.
 6. Trening pamięci fotograficznej przyspieszającej czytania.
 7. Ćwiczenia kartkowania książki.

6 godzin

PROGRAM NAUKI TECHNIK PAMIĘCIOWYCH :

 1. Historia technik pamięciowych.
 2. Przedstawienie podstawowych technik pamięciowych:  
 • Haki    
 • Metoda Łańcuchowa    
 • Technika Słów Zastępczych    
 • System Cyfrowo – Literowy    
 • Zakładki Liczbowe    
 • Rzymski Pokój    
 • Technika zapamiętywania twarzy, zawodów, imion i nazwisk  
 • Akronimy    
 • Akrostychy   
 • Rymowanki
 1. Wykorzystanie poznanych technik w różnych dziedzinach wiedzy.

6 godzin

PROGRAM NAUKI NOWOCZESNEGO NOTOWANIA:

 1. Mapy myśli jako forma nowoczesnej i kreatywnej notatki.
 2. Wprowadzenie koloru i rysunków podczas notowania.
 3. Omówienie i eliminacja błędów w tradycyjnym notowaniu.
 4. Zasady sporządzania map myśli.
 5. Sposoby uczenia się z map myśli.
 6. Wprowadzenie elementów sketchnotingu w notowaniu.

6 godzin

PROGRAM NAUKI KONCENTRACJI:

 1. Gry i zabawy na koncentrację uwagi.
 2. Wykorzystanie zmysłów w koncentracji uwagi.
 3. Ćwiczenia synchronizujące obie półkule mózgowe.
 4. Ruch w koncentracji uwagi.
 5. Nauka żonglowania.
 6. Techniki relaksacyjne w koncentracji uwagi.

6 godzin

Razem:

24 godziny zegarowe

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi Wróć na rynek pracy ...