mgr Hanna Derewlana

Facebook Twitter Linkedin

Pedagog w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Posiada również dodatkowe kwalifikacje zawodowe z  terapii pedagogicznej, arteterapii, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, zarządzania oświatą. Posiada długoletnie doświadczenia w zakresie pracy z małym dzieckiem, nauczyciel edukacji zintegrowanej i terapii pedagogicznej. Propagatorka nowoczesnych strategii kształcenia. Od wielu lat zaangażowana we wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli m.in.:  doradca metodyczny i kierownik Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, od 2017 roku pracuje w Uczelni Nauk Społecznych.  Autorka licznych projektów edukacyjnych dotyczących m.in.: edukacji regionalnej, ekspresji twórczej, matematyki, wspierania uczniów z dysleksją i zaburzeniami emocji oraz projektów badawczych dotyczących badania gotowości szkolnej, autorka programów terapeutycznych; koordynatorka, trener, edukator, ekspert w projektach regionalnych, ogólnopolskich przede wszystkim dotyczących: wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i  wdrażania nowatorskich koncepcji kształcenia. Współorganizatorka Dziecięcej Akademii Młodych Twórców. Od wielu lat dzieli się swoją wiedzą pedagogiczną w ramach: warsztatów, wystąpień  na konferencjach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, autorka artykułów, publikacji m. in.: dotyczących diagnozowania osiągnięć dzieci, przykładów dobrych praktyk z zakresu pracy z uczniem młodszym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.