Stypendium socjalne - wymagane dokumenty

1. Za rodzinę studenta uważa się małżonka, rodziców (opiekunów prawnych), rodzeństwo studenta i dzieci studenta.

2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągnięte przez:

 • studenta
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnich, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

WYKAZ DOKUMENTÓW

STUDENT:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (Oświadczenie nr 1)
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu – (Oświadczenie nr 2) – dokumenty potwierdzające dochody niepodlegające opodatkowania
 • W przypadku dochodu na osobę nie przekraczającego 528 zł wprowadzono obowiązek przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

MATKA i/lub OJCIEC:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów – oddzielnie dla rodziców, nawet gdy rozliczają się razem
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (Oświadczenie nr 1)
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu - (Oświadczenie nr 2) – dokumenty potwierdzające dochody niepodlegające opodatkowaniu

RODZEŃSTWO UCZĄCE SIĘ (do 26 roku życia):

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej

W przypadku rodzeństwa pełnoletniego dodatkowo:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (Oświadczenie nr 1)
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu - (Oświadczenie nr 2) – dokumenty potwierdzające dochody niepodlegające opodatkowaniu

MĄŻ/ŻONA:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (Oświadczenie nr 1)
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu - (Oświadczenie nr 2) – dokumenty potwierdzające dochody niepodlegające opodatkowaniu

DZIECKO:

 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola lub szkoły
 • w przypadku gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola lub szkoły – akt urodzenia

POZOSTAŁE PRZYPADKI:

GDY NA ZAŚWIADCZENIU Z US WIDNIEJE DOCHÓD ZEROWY:

GDY STUDENT NIE UZGLĘDNIA WE WNIOSKU OJCA lub MATKI:

 • akt zgonu rodzica lub
 • zupełny akt urodzenia studenta lub
 • kopia wyroku sądu potwierdzająca rozwód i wysokość ustanowionych tym (lub innym) wyrokiem alimentów lub decyzję Funduszu Alimentacyjnego

STUDENT MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE BEZ WYKAZYWANIA DOCHODÓW JEŻELI:

1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (Oświadczenie nr 4) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci

lub

2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki (Oświadczenie nr 5);

 1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 4. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu;

Jeżeli studentów nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów ustala się wysokość dochodów wraz z rodziną.

GDY KTÓRAŚ OSOBA Z RODZINY UTRACIŁA DOCHÓD:

 • świadectwo pracy lub umowy zlecenia
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o wielkości utraconego zasiłku dla bezrobotnych – kwota netto

GDY KTÓRAŚ OSOBA Z RODZINY UZYSKAŁA DOCHÓD:

 • umowa o pracę lub umowa zlecenie
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z pełnego pierwszego przepracowanego miesiąca
 • w przypadku osób, które uzyskały zasiłek dla bezrobotnych wymagane jest zaświadczenie z UP potwierdzające wysokość zasiłku netto
 • w przypadku osób, które uzyskały prawo do renty, wymagana jest decyzja o przyznaniu renty oraz jej wysokość miesięczna netto

W PRZYPADKU POSIADANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO:

 • zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych
 • uzyskujący dochód niepodlegający opodatkowaniu (Oświadczenie nr 2)
 • zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych w przypadku gdy ktoś z członków rodziny ubezpieczony jest w KRUS

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK:

 • uzyskujący dochód podlegający zryczałtowanemu opodatkowaniu - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

*W zależności od różnych sytuacji, koordynator może wymagać dokumentów, które nie są wymienione w powyższym opracowaniu