Szanowni Studenci

Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW do 30 września 2020 r. W związku z tym zajęcia dydaktyczne w Uczelni Nauk Społecznych do tego czasu zostają odwołane. (całość komunikatu)

Proces kształcenia odbywa się zdalnie na platformie e-learningowej UNS

Prosimy o załatwianie spraw studenckich telefonicznie lub mailowo. Osobisty kontakt w obecnej sytuacji nie jest wskazany.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować. Poniżej link do najnowszych rekomendacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-zwiazku-z-sytuacja-zagrozenia-epidemiologicznego-w-kontekscie-pracownikow-uczelni

Pomoc materialna - stypendia

Terminy składania dokumentów!

 • W semestrze zimowym do 31 X
 • W semestrze letnim do 15 IV

 •   Regulamin przyznawania pomocy materialnej UNS
 •   Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów UNS (obowiązujący od 01.10.2019)
 •  

  Studenci Uczelni Nauk Społecznych mogą ubiegać się o różne formy pomocy materialnej:

  Stypendium socjalne

  • Ubiegać się mogą o nie studenci wszystkich lat studiów.
  • Dla studentów, których dochód w gospodarstwie domowym w roku 2018 nie przekroczył 1051,70 zł miesięcznie na osobę.
  • W przypadku dochodu na osobę nie przekraczającego 528 zł wprowadzono obowiązek przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.
  • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku
  • Do każdego wniosku należy również dołączyć oświadczenie .
  • Listę potrzebnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku znajdziesz TUTAJ
  • Do poprawnie uzupełnionego wniosku potrzebne będzie skompletowanie zaświadczeń, które potwierdzają sytuację materialną studenta.
  • Warto pamiętać, że na niektóre zaświadczenia z urzędów można czekać bardzo długo, dlatego radzimy jak najszybciej zbierać dokumenty.

  Stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności

  • Ubiegać się mogą o nie studenci wszystkich lat studiów.
  • Dla studentów, którzy posiadają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności.
  • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku
  • Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie

  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen - minimum 4,51
  • Średnia ocen liczona według zasad określonych w Regulaminie Studiów UNS
  • Studenci pierwszego roku - absolwenci innych uczelni powinni dostarczyć zaświadczenie potwierdzające wysokość uzyskanej średniej ocen.
  • O stypendium mogą się ubiegać także studenci posiadający osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe.
  • O stypendium mogą się ubiegać studenci II i III roku (studia licencjackie) oraz I i II roku (studia magisterskie).
  • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (należy złożyć wniosek na semestr zimowy i letni).
  • Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie

  Zapomogi losowe

  • Ubiegać się mogą o nie studenci wszystkich lat studiów.
  • Dla studentów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (na skutek zdarzeń losowych np. pożar, choroba członka rodziny etc.).
  • Zapomoga przyznawana jest na podstawie złożonego wniosku
  • Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.