Opis kierunku

Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, profesjonalnego doradcy i opiekuna w zmieniającym się świecie wymaga stworzenia i doskonalenia kadry profesjonalnie przygotowanej do wspierania, nauczania oraz wychowania. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA realizują te cele. Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora. Jest gotowy do kompleksowej realizacji zadań o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, dydaktycznym, terapeutycznym czy doradczym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania, oraz kluczowymi kompetencjami w obszarze pedagogiki oraz wybranej specjalności. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA trwają 3 lub 4 semestry i umożliwiają zdobycie różnorodnych uprawnień i kwalifikacji w zależności od wybranego toku kształcenia i specjalności.

Studenci Pedagogiki będą mogli uczestniczyć w innowacyjnych działaniach projektowych związanych z realizacją przez Uczelnię Nauk Społecznych projektu „Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi”, którego celem jest wsparcie wybranych szkół z Łodzi i okolic w zakresie rozwoju u uczniów szkól podstawowych kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Studenci w ramach praktyk  mogą zostać zaangażowani w zajęcia wspólnie z dyrektorami i nauczycielami, poszerzając tym samym swoje kompetencje i umiejętności jeszcze przed rozpoczęciem kariery w systemie oświaty.

Podstawy prawne

  • Uchwała Nr 835/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 14.11.2019 w sprawie oceny programowej studiów na kierunku Pedagogika prowadzonych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Zobacz decyzję: