Jednostki organizacyjne UNS

Rektorat UNS

 • Zajmuje się obsługą administracyjną procesu dydaktyczno-naukowego.
 • Prowadzi ewidencję studentów - dokumentację osobową, ewidencję stanu i wyników kształcenia.
 • Zajmuje się sprawami studenckimi - przyjmowaniem wniosków, wydawaniem stosownych zaświadczeń.
 • Sporządza dyplomy i suplementy do dyplomów
 • Realizuje zadania związane z pomocą materialną dla studentów - przyjmuje wnioski oraz przygotowuje dane do wydawania decyzji stypendialnych.

Biuro Rekrutacyjne UNS

 • Prowadzi rekrutację na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe.
 • Wspiera kandydatów w procesie zapisów na studia wyższe i podyplomowe.
 • Przekazuje kompleksowe informacje na temat oferty i warunków rekrutacji.

Dział Organizacji Studiów

 • Zajmuje się obsługą procesu dydaktycznego
 • Przygotowuje obsadę zajęć dydaktycznych, sporządza umowy i dokonuje rozliczeń wykonania zajęć.
 • Sporządza umowy związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych.

Dział Obsługi Platformy e-learningowej

 • Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi platformy e-learningowej UNS
 • Realizuje wsparcie w obszarze obsługi platformy e-learningowej i optymalnego wykorzystania jej narzędzi
 • Zgłoś się do działu gdy: nie możesz się zalogować, nie masz pełnego dostępu do przedmiotu, nie możesz odnaleźć przedmiotu lub kontaktu do prowadzącego etc.

Sekcja Informatyczna

 • Realizuje zadania w zakresie nadzorowania i utrzymania infrastruktury informatycznej UNS
 • Administruje platformą e-learningową UNS.
 • Zajmuje się organizacją zaliczeń realizowanych za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej UNS.

Biuro Praktyk UNS

 • Zajmuje się kwestiami formalnymi praktyk studenckich.
 • Do zadań biura należy obsługa administracyjna studentów w obszarze praktyk studenckich.
 • Koordynuje działania uczelnianych i instytucjonalnych opiekunów praktyk.

Akademickie Biuro Karier UNS

 • Realizuje zadania w obszarze wspierania i aktywizowania studentów oraz absolwentów,
 • Pomaga zdobyć nowe umiejętności i rozwijać kompetencje przydatne na rynku pracy
 • Wspiera studentów i absolwentów w zdobywaniu pierwszych doświadczeń zawodowych.

Biuro Projektów UNS

 • Informuje o programach i projektach naukowych, krajowych i międzynarodowych.
 • Wskazuje na możliwe źródła finansowania prac naukowo-badawczych i innych przedsięwzięć.
 • Przygotowuje dokumentację projektową, zarządza projektami oraz koordynuje wszystkie elementy i etapy projektów.

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

 • Kontakt: mgr Anna Wierucka
 • Telefon: (42) 232 74 83
 • Email: bon@uns.lodz.pl

 • Zgodnie z zapisem Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia to jedno z podstawowych zadań uczelni wyższych. Jednostką odpowiedzialną za realizacje tych zadań w Uczelni Nauk Społecznych jest Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Do podstawowych zadań Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UNS należy:
 • Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej i usług specjalistycznych
 • Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów, w tym również dostosowanie form zaliczeń oraz egzaminów końcowych
 • Reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnościami przed organami uczelni
 • Udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni
 • Działalność informacyjna i nawiązywanie współpracy z obszarze wsparcia jednostek o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Biblioteka UNS

Dział finansowy

 • Realizuje zadania związane z bieżącą obsługą opłat za studia, kursy i szkolenia (płatność w siedzibie Uczelni tylko gotówką).
 • Koordynuje wypłatę pomocy materialnej dla Studentów
 • Wystawia dowody księgowe - faktury dla Studentów i Słuchaczy.

Dział Marketingu i Promocji UNS

 • Opracowuje i realizuje kampanie reklamowe i promocyjne,.
 • Aktualizuje treści na stronie www i w mediach społecznościowych,
 • Opracowuje i zamawia materiały promocyjne.
 • Organizuje eventy uczelniane
 • Współpracuje z mediami

Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS

 • Sekretariat Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS: mgr Natasza Kornatowska
 • Telefon: (42) 232 74 99; 530 431 024
 • Email: podyplomowe@uns.lodz.pl

 • Zajmuje się organizacją i koordynacją studiów podyplomowych
 • Oferuje studia kwalifikacyjne oraz doskonalące
 • Realizuje krótkie formy szkoleniowe umożliwiające doskonalenie umiejętności
 • Angażuje się w tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń
 • Współpracuje ze specjalistami praktykami oraz instytucjami działającymi w obszarze edukacji