Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
 Oś XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Podziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

 

Tytuł projektu: Edukacja przyszłości

numer projektu: RPLD 11.03.01-10-0008/18

Sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „Edukacja przyszłości”, w którym uczestniczyło m.in. 10 pracowników UNS.
W trudnym czasie pandemii, mimo obostrzeń i konieczności zachowania reżimu sanitarnego, z powodzeniem zakończyliśmy realizację kwalifikacyjnego kursu zawodowego „Realizacja projektów multimedialnych”. Zwieńczeniem projektu był zewnętrzny egzamin w dn. 9 lutego 2021.

Wysiłki i sumienny udział w zajęciach zaowocowały podniesieniem kwalifikacji kursantów potwierdzonych certyfikatem:
Adobe Certified Associate Visual Design using Adobe Photoshop CC2015.

Główny cel projektu:

  • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji projektów multimedialnych.

 

Grupa docelowa:

  • 21 osób dorosłych (w wieku aktywności zawodowej, czyli w wieku 18 lat i więcej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie TIK, które jednocześnie uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego.

 

Działania w projekcie:

  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji: Realizacja projektów multimedialnych (teoria + praktyka – ogółem 390 godzin).
  • Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na zakończenie kursu.

 

Projekt „Edukacja przyszłości” realizowany przez J&C Group Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia przy współpracy z Uczelnią Nauk Społecznych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  Wróć na rynek pracy ... Szkoła ćwiczeń w Sierpcu