ISS - Czasopismo UNS

Od redakcji

Współczesna rzeczywistość niesie ze sobą szereg wyzwań. Coraz szybsze tempo życia, dynamiczny rozwój mediów, zmiany na rynku pracy, przekształcenia relacji miast-wieś, przeobrażenia mobilności społecznej, nowe formy edukacji i kształcenia, nowe trendy w kulturze, perturbacje w świecie polityki to tylko niektóre ze zjawisk, które niosą dziś ze sobą szereg szans życiowych, ale też obarczone są pewnym ryzykiem. W toczącym się wokół nas wyścigu po lepszą pozycję życiową nie wszyscy mogą być zwycięzcami. Jedni lepiej, inni gorzej odnajdują się w nowej rzeczywistości, przyczyniając się do powstawania nowego porządku społecznego Ten dynamiczny, kształtujący się na naszych oczach i będący w procesie ciągłych zmian ład jest fascynującym przedmiotem badań i obiektem obserwacji.

Krytyczna i zdystansowana refleksja na temat współczesnej rzeczywistości jest dziś jednym z obowiązków przedstawicieli nauk społecznych. Co więcej, ta niezwykle złożona rzeczywistość nie może być w pełni zrozumiana w ramach wyznaczanych przez jedną tylko dyscyplinę naukową. Konieczne jest dziś interdyscyplinarne spojrzenie na świat, w którym przyszło nam żyć. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zdecydowaliśmy się powołać do życia nowe czasopismo naukowe, które stanie się – mamy nadzieję – platformą wymiany doświadczeń oraz gorących dyskusji pomiędzy przedstawicielami różnych nauk społecznych i humanistycznych. W imieniu Redakcji czasopisma naukowego „Interdyscyplinarne Studia Społeczne”, którego wydawcą jest Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie szeroko rozumianej problematyki społecznej i humanistycznej. Do publikowania na łamach naszego czasopisma zapraszamy pedagogów, socjologów, psychologów, ekonomistów, politologów, medioznawców, reprezentantów nauk o bezpieczeństwie oraz przedstawicieli innych nauk zajmujących się szeroko rozumianą problematyką życia społecznego. Do nadsyłania tekstów gorąco zachęcamy także praktyków, zajmujących się zarysowaną powyżej problematyką. W „Interdyscyplinarnych Studiach Społecznych” możliwe będzie publikowanie zarówno opracowań teoretycznych, jak i rezultatów badań empirycznych związanych z różnymi obszarami funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Znajdzie się także miejsce dla recenzji oraz relacji z ciekawych konferencji i sympozjów naukowych..

Skład Redakcji

 • Redaktor Naczelna: dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska
 • Redaktorzy prowadzący i tematyczni: dr Paweł Ciołkiewicz; dr Karol Stryjski
 • Sekretarz redakcji: dr Paweł Ciołkiewicz
 • Redaktorzy językowi: mgr Dorota Głąbicka
 • Strona internetowa: Jarosław Karolak
 • Skład DTP: mgr inż. Krzysztof Ciemcioch

Rada Naukowa

 • dr hab. Tomasz Ferenc (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Dariusz Góra (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Jadwiga Hanisz (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej)
 • dr hab. Elżbieta Jung (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Kazimierz Kowalewicz (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Stanisław Lipiński (PWSZ w Płocku)
 • dr hab. Elżbieta Michałowska (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Danuta Mliczewska (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
 • Doc. PhDr. Alena Novotná (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku)
 • dr hab. Hanna Podedworna (Szkoła Wyższa Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Wiesław Sonczyk (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Tomasz Tulejski (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (Uniwersytet Łódzki)

Lista Recenzentów

 • dr Jakub Hadyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr Konrad Jędrzejczyk (Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)
 • dr hab. Wojciech Knieć (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr Marcin Kotras (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Tomasz Krakowiak (PWSZ w Skierniewicach)
 • dr Konrad Kubala (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Kalina Kukiełko-Rogozińska (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie)
 • dr Rafał Mielczarek (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego)
 • dr Grażyna Mikołajczyk-Lerman (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Marek Palczewski (Uniwersytet SWPS)
 • dr Małgorzata Potoczna (PWSZ w Skierniewicach)
 • dr Piotr Sieradzki (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi)
 • dr Joanna Szewczyk-Kowalczyk (Wyższa Szkła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)
 • dr Alina Tomaszewska (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie)
 • dr Katarzyna Zajda (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Tomasz Żaglewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dla Autorów

Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami edytorskimi dla artykułów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie Interdyscyplinarne Studia Społeczne.

Procedura prac redakcyjnych

Redakcja czasopisma naukowego „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” dokłada wszelkich starań, by kolejne numery czasopisma reprezentowały wysoką jakość a publikowane w nich artykuły były rzetelne i niosły ze sobą istotne wartości naukowe. W tym celu wdrożona została następująca procedura prac redakcyjnych.

Kontakt

Interdyscyplinarne Studia Społeczne

Uczelnia Nauk Społecznych

Numer czwarty

POLSKA SFERA PUBLICZNA – POMIĘDZY KOMPROMISEM A KONFLIKTEM

Zaproszenie do publikacji „Interdyscyplinarne Studia Społeczne” nr 4, 2017

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do czwartego numeru czasopisma naukowego „Interdyscyplinarne Studia Społeczne”. Tym razem chcielibyśmy podjąć problematykę współczesnej polskiej sfery publicznej. Ostatnie miesiące przyniosły szereg zdarzeń, które miały niebagatelne znaczenie dla kształtu polskiej demokracji oraz zaangażowania społecznego. Zaostrzający się konflikt polityczny pomiędzy partią rządzącą a opozycją nie pozostaje bez wpływu na dyskurs publiczny oraz nastroje społeczne. Język polskiej polityki staje się coraz bardziej radykalny, a działania podejmowane przez przedstawicieli wszystkich partii w coraz większym stopniu nastawione są na zwalczanie „wrogów” (bo właśnie w kategoriach wrogów definiowani są dziś polityczni oponenci). Towarzyszy temu mobilizacja różnych grup społecznych, które coraz częściej demonstrują poparcie lub niechęć wobec określonych działań i sił politycznych. W tym kontekście tytuł czwartego numeru może wydawać się całkowicie nieadekwatny, bowiem trudno dopatrzeć się tu choć drobnych przejawów dążenia do porozumienia i kompromisu. Niemniej jednak chcielibyśmy zachęcić potencjalnych autorów do podjęcia refleksji na temat możliwych kierunków rozwoju polskiej sfery publicznej i szans na odwrócenie obecnych, negatywnych trendów. Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 1. Negatywne zjawiska w polskiej polityce – diagnoza i próba przeciwdziałania
 2. Konflikt polityczny a kwestia bezpieczeństwa narodowego
 3. Polski dyskurs polityczny – reguły, strategie, mechanizmy
 4. Rola mediów w kształtowaniu polskiej debaty politycznej
 5. Obiektywizm w mediach – czy jest możliwy?
 6. Upolitycznienie mediów jako zagrożenie dla demokracji
 7. Konflikt polityczny a zagrożenia dla polskiej edukacji
 8. Reforma edukacji – szanse i zagrożenia
 9. Konflikt polityczny a podziały społeczne – czy polskie społeczeństwo da się jeszcze „posklejać”?
 10. Sytuacja polityczna a szanse na aktywizację społeczną – czy jest szansa na nowe ruchy społeczne?

Zapraszamy również do nadsyłania tekstów podejmujących inne zagadnienia, nawiązujące do tej problematyki. Poza zaproponowanymi obszarami tematycznymi w numerze znajdzie się sekcja poświęcona recenzjom książek oraz relacjom z konferencji. Do publikacji zapraszamy politologów, socjologów, medioznawców, pedagogów, antropologów, prawników, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa oraz wszystkich zainteresowanych kondycją polskiej polityki. Wszystkie nadesłane teksty (poza recenzjami i relacjami z konferencji) przejdą standardową procedurę recenzencką. Szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej czasopisma.

Termin nadsyłania artykułów: 30.09.2017

Adres mailowy redakcji: iss.redakcja@uns.lodz.pl