MEDIACJE RODZINNE

Dla kogo?
Są to studia skierowane do absolwentów studiów wyższych na poziomie co najmniej I stopnia, zorientowane na przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu mediatora w sprawach:
• karnych,
• cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy),
• w sprawach nieletnich oraz do rozwiązywania konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
Czas trwania
2 semestry (330 godz.)

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pl


dr Agnieszka Szpak

Program studiów opracowany został w oparciu o standardy szkolenia mediatorów i realizowany jest we współpracy z Polskim Centrum Mediacji – stowarzyszeniem, które szkoli mediatorów zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, a także standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.

Zakres treści obejmuje m.in.:
• Sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna, metody ADR, mediacja w prawie międzynarodowym,
• Etyka w pracy mediatora – dyskusja w oparciu o praktyczne przypadki
• Psychospołeczne mechanizmy powstawania eskalacji i rozwiązywania konfliktów
• Negocjacje – teorie, strategie, taktyki i etapy
• Podstawowe kompetencje psychologiczne mediatora i negocjatora
• Trening interpersonalny
• Trening zachowań asertywnych
• Komunikacja werbalna i pozawerbalna w mediacji
• Behawioralne techniki peryferyjne w negocjacji i mediacji, perswazja, wywieranie wpływu na ludzi.
• Praca mediatorów w parach – techniki, zasady, reguły współpracy
• Uregulowania prawne mediacji karnych – prawo karne w Polsce
• Mediacje karne – procedury, przebieg
• Mediacje karne – symulacje, praca na studium przypadku
• Mediacje karne – współpraca z sądem, dokumentacja przesyłana przez mediatora
• Specyfika mediacji w sprawach z art. 207 – symulacje mediacji
• Komunikacja werbalna i pozawerbalna w mediacji
• Behawioralne techniki peryferyjne w negocjacji i mediacji, perswazja, wywieranie wpływu na ludzi.
• Praca mediatorów w parach – techniki, zasady, reguły współpracy
• Uregulowania prawne mediacji karnych –prawo karne w Polsce
• Mediacje karne – procedury, przebieg
• Mediacje karne – symulacje, praca na studium przypadku
• Mediacje karne – współpraca z sądem, dokumentacja przesyłana przez mediatora
• Specyfika mediacji w sprawach z art. 207 – symulacje mediacji
• Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej
• Teoretyczne podstawy metodyki wychowania resocjalizującego i profilaktyki społecznej
• Techniki psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne w wychowaniu resocjalizacyjnym
• Uregulowania prawne mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego i UPN
• Mediacje w sprawach nieletnich - procedury, przebieg
• Mediacje w sprawach nieletnich symulacje, studium przypadków.
• Prawo oświatowe, a mediacja – procedury wprowadzania mediacji do placówek, promocja mediacji w placówce
• Mediacje rówieśnicze - symulacje - praca na studium przypadków.
• Mediacje rówieśnicze – nauczyciel edukatorów mediacji rówieśniczych - symulacje - praca na studium przypadków.
• Elementy prawa oświatowego
• Mediacje oświatowe i szkolne - symulacje - praca na studium przypadków.
• Podstawy wiedzy o rodzinie
• Podstawy prawa rodzinnego i uregulowania prawne mediacji rodzinnych
• Mediacje rodzinne – procedury, przebieg , techniki w mediacjach sądowych, przesądowych i pozasądowych. Miejsce dziecka w mediacji rodzinnej
• Mediacje rodzinne – kryzys w rodzinie -symulacje - praca na studium przypadków.
• Plan rodzicielstwa (wychowawczy) – symulacje - praca na studium przypadków.
• Mediacje cywilne rodzinne – współpraca z sądem, dokumenty przesyłane przez mediatora do sądu w sprawach sądowych i przedsądowych

Studia realizowane są w postaci zjazdów weekendowych w terminach określonych przez ośrodek realizujący daną edycję studiów. W celu uzyskania informacji dotyczącej terminów zjazdów prosimy o kontakt z odpowiednim ośrodkiem (kontakty do naszych Partnerów w zakładce „Rekrutacja”)

Studia przygotowują do pełnienia roli profesjonalnych mediatorów. Program studiów realizuje standardy szkolenia mediatorów. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu mediacji może podjąć pracę w zawodzie mediatora jak również wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w swojej dotychczasowej pracy zawodowej.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt dwóch semestrów – 3750 zł


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw