EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Dla kogo?
Studia są przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym (I lub II stopnia) oraz posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które pracują lub zamierzają pracować w zawodzie nauczyciela w oddziałach przedszkolnych i w klasach I – III.
Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli nauczania początkowego. Obszary tematyczne w ramach studiów to m.in. podstawy psychologiczno-pedagogiczne, metodyka wychowania przedszkolnego. edukacja przedszkolna, profilaktyka i organizacja pomocy psych.-pedagogicznej w przedszkolu i w szkole, metodyka nauczania wczesnoszkolnego, dydaktyka kształcenia zintegrowanego, edukacja polonistyczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna, edukacja muzyczna, edukacja przez sztukę i edukacja plastyczna, edukacja społeczna z elementami etyki z metodyką, język obcy w nauczaniu dzieci, komputer w nauczaniu zintegrowanym, wybrane zagadnienia prawa oświatowego.

Studia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzn., że efekty kształcenia w obszarze „wiedza” słuchacz osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej (samokształcenie). Zajęcia praktyczne odbywają się podczas dwóch weekendowych (tylko sobota i niedziela) zjazdów w semestrze. Terminarz zjazdów publikowany jest po utworzeniu grupy.

Absolwent tych studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w szkołach podstawowych uzyskując kwalifikacje do nauczania na pierwszym etapie edukacji – prowadzenia kształcenia zintegrowanego w klasach 0-3 oraz do pracy na stanowisku wychowawcy w przedszkolach. Absolwent w toku studiów podyplomowych nabywa kompetencje merytoryczne (z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) i metodyczne niezbędne do prowadzenia typowych zadań z zakresu nauczania na pierwszym etapie edukacji i realizacji edukacji przedszkolnej.


Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw