PEDAGOGIKA OGÓLNA - studia nadające kwalifikacje pedagogiczne

Dla kogo?
Studia są przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym, które pracują lub zamierzają pracować w zawodzie nauczyciela i chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne.
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Program studiów obejmuje efekty kształcenia z obszarów tj. ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne; przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do I. (klasy I-III), II. (klasy IV-VI) oraz III. (gimnazjum i klasy ponadgimnazjalne) etapu edukacji; dydaktyka ogólna; dydaktyka szczegółowa do I. (klasy I-III), II. (klasy IV-VI) oraz III. (gimnazjum i klasy ponadgimnazjalne) etapu edukacji, w tym: metodyka edukacji polonistycznej, plastycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, technicznej, komputerowej; planowanie dydaktyczne; warsztaty pracy i rola nauczyciela z uwzględnieniem psychologicznych uwarunkowań zachowań uczniów

Studia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzn., że efekty kształcenia w obszarze „wiedza” słuchacz osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej (samokształcenie). Zajęcia praktyczne odbywają się podczas dwóch weekendowych (tylko sobota i niedziela) zjazdów w semestrze. Terminarz zjazdów publikowany jest po utworzeniu grupy.

Słuchacz otrzymuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i innych placówkach oświatowych zgodnie z posiadanym wykształceniem kierunkowym.


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw