TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I NOWOCZESNE MEDIA

Dla kogo?
Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, których dyplomy ukończenia studiów potwierdzają nabycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (powadzenia zajęć i/lub nauczania przedmiotów w szkołach.
• Absolwenci studiów I-go stopnia są w toku studiów podyplomowych przygotowywani do nauczania przedmiotu Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej.
• Absolwenci studiów wyższych II-go stopnia są w toku studiów podyplomowych przygotowywani do nauczania przedmiotu Zajęcia komputerowe w szkołach podstawowych i/lub ponadpodstawowych (stosownie do wybranych modułów zajęć).
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Obejmuje przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu Zajęcia komputerowe w postaci przygotowania merytorycznego oraz przygotowania metodycznego (dydaktyki nauczania przedmiotu):
• przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu Zajęcia komputerowe i I, II i/lub III etapu edukacyjnego kształcenia w zawodzie.
• dydaktyka przedmiotu Zajęcia komputerowe obejmuje przygotowanie w zakresie metodyki nauczania przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.
• celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno- wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu metodyki nauczania przedmiotu. Zajęcia komputerowe z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie, w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.

Obszary tematyczne w ramach programu to:
• Treści kształcenia ogólnego z zakresu informatyki i technologii informacyjnych
• Techniczne środki komunikacji
• Metodyka prowadzenia Zajęć komputerowych
• Psychologia i socjologia mediów
• Edukacja wizualna
• Warsztat tworzenia przekazów medialnych
• Laboratorium technik komputerowych
• Warsztat kształcenia multimedialnego
• MODUŁ FAKULTATYWNY: Podstawy zarządzania sieciami komputerowymi
• Praktyki

Studia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzn., że efekty kształcenia w obszarze „wiedza” słuchacz osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej (samokształcenie). Zajęcia praktyczne odbywają się podczas dwóch weekendowych (tylko sobota i niedziela) zjazdów w semestrze. Terminarz zjazdów publikowany jest po utworzeniu grupy.

Program studiów podyplomowych kwalifikacyjnych rozszerzających uprawnienia absolwenta do nauczania i realizacji zajęć w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych o możliwość nauczania przedmiotu Zajęcia komputerowe w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Ponadto absolwent studiów podyplomowych zostaje wyposażony w kompetencje pozwalające na wspieranie procesu kształcenia w szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i mediami.

Student wybierający tę specjalność powinien mieć świadomość, że w oparciu o udostępnione przez szkołę materiały e-learningowe będzie musiał przygotować się do zaliczenia egzaminu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności merytorycznych z zakresu przedmiotu szkolnego: „Zajęcia komputerowe” na poziomie podstawy programowej szkoły podstawowej oraz szkoły gimnazjalnej.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla osób, które korzystają z „promocji grupowej” to: 800 zł / semestr (2400 zł za całe studia)

Zasady korzystania z promocji grupowej
Wystarczy, że we wniosku o przyjęcie na studia wymienisz pozostałe osoby, które razem z Tobą się zapisują i one zrobią to samo, a wszyscy będziecie mogli skorzystać z niższych opłat.
Nie musicie pracować w tym samym miejscu, ani mieszkać w tej samej miejscowości – ważne, że się znacie i chcecie razem studiować ! (promocja dotyczy wyłącznie oferty studiów podyplomowych online, nie studiów podyplomowych realizowanych tradycyjnie)


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw